Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá a podmienky

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci, ktorí sú v aktuálnom školskom roku zapojení do programov Zručnosti pre úspech.
 • Súťažiť môže jednotlivec, alebo maximálne dvojčlenný tím. 
 • Po odoslaní prihlášky nie je možné meniť členov súťažného tímu prihlásených do súťaže. Súťažný tím musí pracovať v prihlásenom zložení počas celej doby trvania súťaže, vrátane účasti na finále súťaže (ak naň postúpi).
 • Elektronickú prihlášku do súťaže spolu so súťažnou prácou - krátkym projektom je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr 20. apríla 2024 (prihláška do súťaže).
 • Projekt je možné poslať len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Súťažná práca je odoslaná súčasne s prihláškou. vo formáte pdf alebo doc/docx.
 • Projekt je vlastnou tvorbou (vlastným riešením) súťažného tímu, ktorý sa do súťaže prihlásil.
 • Prezentácia projektu v dištančnom kole je spracovaná ako krátky projekt na maximálne 5 stranách, vrátane titulného listu.
  • Formátovanie strany musí byť nastavené na písmo Calibri, veľkosť 11; riadkovanie - 1,5; okraje - Normálne (2,5 cm z každej strany).
 • Prezentácia projektu vo finálovom kole je spracovaná v PowerPointe. Vo finále budú mať súťažné tímy na prezentáciu nápadu 5 minút a 5 minút na otázky poroty.
 • Nie je dovolené kopírovať iné riešenia v plnom znení alebo nápady iných osôb, organizácii, či iných tretích strán.
 • Ak súťažný tím v súťažnej práci cituje tretie osoby alebo čerpá údaje z publikácií iných autorov alebo použije obrázky, videá alebo iné záznamy, musí postupovať v súlade s autorským zákonom.
 • Členovia súťažného tímu sa zaväzujú, že spracovanie nápadu a špecifické riešenia, ktoré prihlásili do súťaže, sú ich vlastné a nie sú prevzaté od tretích strán. Znamená to, že toto riešenie je unikátne a v predstavovanej podobe ešte nebolo použité. Ak ide o inšpiráciu z iného existujúceho riešenia, finálny výstup súťažiaceho musí mať jasne rozlíšiteľnú špecifickosť a unikátnosť.
 • V prípade, že súťažný tím poruší podmienky a pravidlá súťaže Môj projekt, môže byť byť zo súťaže vylúčený.
 • Organizátor súťaže JA Slovensko, n.o., a tiež partneri a členovia odbornej poroty sú si vedomí, že sa pri hodnotení súťažných prác a nápadov môžu oboznámiť s informáciami, ktoré môžu mať charakter obdobný obchodnému tajomstvu. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností o ochrane týchto informácií uvedené osoby čestne prehlasujú, že:
  • zachovajú mlčanlivosť o know-how nápadu, s ktorým sa pri hodnotení oboznámia, a ktoré preukázateľne nemali k dispozícií pred zahájením súťaže v danom šk. roku, resp. nie sú verejne známe,
  • pri posudzovaní súťažných prác budú postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, profesionálnym prístupom a hodnotiť ich budú zodpovedne a nestranne,
  • budú získané informácie využívať len na účely posúdenia a hodnotenia súťažných prác.
 • Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená z najmenej 3 členov.
 • Odborná porota má právo pozvať do prezenčného kola súťaže (finále) menej tímov ako je stanovený počet (12 tímov/súťažiacich).
 • Súťažné tímy sú odbornou porotou hodnotené:
  • v dištančnom kole - na základe zaslaného projektu podľa zverejnených kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Do finále postupuje maximálne 8 tímov/súťažiacich. V prípade, že sa postupujúci tím nebude môcť finále zúčastniť, alebo účasť odmietne, bude oslovený tím, ktorý bol v hodnotení porotou na ďalšom mieste. 
  • v národnom finále - na základe prezentácie témy a obhajoby projektu podľa zverejnených hodnotiacich kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Ocenené budú 3 tímy, ktoré dosiahnu najvyšší počet bodov. Udelené môže byť 1., 2. a 3. miesto.

Upozornenie: Súťaž sa bude realizovať len v prípade, že sa do celej súťaže prihlási aspoň 12 rôznych súťažných tímov z minimálne šiestich rôznych škôl. 

 • Porota má právo v online kole súťaže (finále) neudeliť 1., 2. alebo 3. miesto.
 • JA Slovensko, n.o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, pokiaľ to bude nevyhnutné pre zachovanie transparentnosti súťaže. O týchto zmenách budú súťažiaci a ich učitelia bezodkladne oboznámení emailom.
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.