Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zručnosti pre úspech

Prihláška do programu

TIP pre vyplnenie prihlášky: V prípade, že sa z jednej školy do programu hlási viac vyškolených učiteľov, odporúčame, aby učitelia vypĺňali prihlášku z jedného počítača postupne za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa si systém pamätá vyplnené údaje, ktoré zostanú zobrazené na obrazovke PC (napr. o škole). Stačí, keď ďalší učiteľ zmení (prepíše) údaje o sebe a prihlášku odošle.

Prihlášku do programu môžu aktuálne vyplniť iba vyškolení učitelia. Kapacita vzdelávania pre nových učiteľov bola naplnená.

Pokiaľ máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte programového manažéra Petra Uhrina - uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška školy a učiteľa do programu Zručnosti pre úspech školský rok 2021/2022

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola). Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností umožní pedagogickému zamestnancovi a študentom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Poplatok za program

Program Zručnosti pre úspech je spoplatnený sumou 50,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet zapojených tried a učiteľov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Zľavy:

  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov Junior Achievement v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 100,- €. Za zapojenie sa do štvrtého  vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 50,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do piatich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov. Uvedené platí len pri zapojení sa do programov, ktoré sú spoplatnené.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(uveďte celý názov školy, nie skratku)

  

(napr. Stredná odborná škola polytechnická)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón:    
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.

Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún. 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod.

Názov zariadenia:               

Ulica a číslo:                    
Mesto:                                                      PSČ:      
IČO:                                                           DIČ:          
Email:                               
 Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 

Škola môže pri zapojení sa do viacerých programov JA Slovensko v šk. roku 2021/2022 získať zľavu z poplatku za program (viac o zľave tu). Vyznačte preto prosím, do akých programov ešte sa plánuje vaša škola prihlásiť a budú realizované v nasledujúcom školskom roku.

Prihlášku do niektorého z týchto programov odporúčame, kvôli uplatneniu zľavy, vyplniť najneskôr do 5 dní od odoslania tejto prihlášky.

Viac ako peniaze
 
UČITEĽ PROGRAMU
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón (mobil): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:

 

Nevyškolený učiteľ - je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 

Vyškolený učiteľ:

Vyplňte, prosím, rok kedy ste absolvovali program Zručnosti pre úspech.

 

 

 

Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

 
 
 
 

Uveďte, prosím, predpokladaný počet žiakov, ktorých do programu plánujete zapojiť a ich ročník:

 v ročníku/ročníkoch  .

 

Pred odoslaním, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom počas doby realizácie programu.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 22.10.2021  04:55
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke https://www.zpu.jaslovensko.sk/
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.