Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O programe

O programe

Vzdelávací program Zručnosti pre úspech je určený žiakom a učiteľom stredných škôl, bez ohľadu na typ školy, či zameranie. 

Program u žiakov rozvíja:

  • základné zručnosti pre zamestnateľnosť,
  • proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti,
  • samostatnú prácu aj prácu v kolektíve,
  • schopnosť riešiť problémy,
  • identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad,
  • praktické zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie a sebaprezentácie.

Vzdelávací program Zručnosti pre úspech sme vytvorili v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.

 

Cieľ programu

Žiak bude po absolvovaní programu schopný vypracovať vlastný projekt/nápad. Bude schopný identifikovať a riadiť prácu v tíme. Bude vedieť vytvoriť, pripraviť a prezentovať vlastné projekty. Bude poznať a vedieť aplikovať v praxi základné prezentačné techniky. 

 

Cieľové skupiny
  1. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci stredných škôl.
  2. Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorý majú záujem vo vyučovacom procese využívať aktivizujúce metódy, podporovať samostatnú prácu žiakov a rozvíjať ich kreativitu a iniciatívu.