Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O programe

Vzdelávací program Zručnosti pre úspech je určený žiakom a učiteľom stredných škôl, bez ohľadu na typ školy, či zameranie. 

Program u žiakov rozvíja:

 • základné zručnosti pre zamestnateľnosť,
 • proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti,
 • samostatnú prácu aj prácu v kolektíve,
 • schopnosť riešiť problémy,
 • identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad,
 • praktické zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie a sebaprezentácie.

 

Vzdelávací program
 • je pre školu flexibilný. Závisí od možností a rozhodnutia školy, či sa bude vyučovať ako samostatný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť už existujúceho predmetu, ktorý svojím obsahom ponúka priestor na jeho realizáciu.
 • využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.
 • je rozdelený do jedenástich tematických celkov. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti.
 • Pre učiteľov a žiakov je k dispozícii e-learningová učebnica.
 • Škola môže zapojiť ľubovoľný počet tried, žiakov a učiteľov.

 

Cieľ programu

Žiak bude po absolvovaní programu schopný vypracovať a prezentovať vlastný projekt/nápad. Bude schopný identifikovať a riadiť prácu v tíme. Bude poznať a vedieť aplikovať v praxi vybrané mäkké zručnosti. 

 

Cieľové skupiny
 • Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci stredných škôl.
 • Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorý majú záujem vo vyučovacom procese využívať aktivizujúce metódy, podporovať samostatnú prácu žiakov a rozvíjať ich kreativitu a iniciatívu.

 

Vzdelávanie učiteľov
 • Príprava pedagogického zamestnanca na realizáciu programu prebieha v súlade s súlade so stanovenými cieľmi programu a praktickým spôsob rozvíja zručnosti potrebné pre jeho realizáciu.
 • Program Zručnosti pre úspech môže realizovať iba pedagogický zamestnanec, ktorý bol riadne vyškolený organizáciou JA Slovensko.
 • Viac informácií o vzdelávaní.