Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Môj projekt

Súťaž Môj projekt je určená pre žiakov, ktorí sú v aktuálnom školskom roku zapojení do programu Zručnosti pre úspech, alebo Podnikanie v cestovnom ruchu I. 

 

Ciele súťaže
  • Podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.
  • Rozvíjať samostatnú, ale aj tímovú prácu.
  • Podporiť kreativitu a inovačné myslenie. 

 

Zadanie

Súťaž projektov študentských tímov je postavená na prezentácii konkrétneho produktu, ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných spolužiakov.

Projekt môže byť zameraný na rôzne oblasti (potravinárstvo, cestovný ruch, technika, a pod.) Môže ísť o návrh konkrétneho produktu (výrobku, alebo služby), ktorý sa doposiaľ nepredáva, alebo zdokonalenie už existujúceho riešenia o vlastné, inovatívne nápady (tie však musia byť jasne rozlíšiteľné od existujúceho riešenia).

Žiaci by sa mali pri tvorbe projektu zamerať na to, komu je výsledný produkt určený, kto môžu byť ich potenciálni zákazníci, ako náročné by bolo začať ho vyrábať a predávať, ako ho dostať do povedomia potenciálnych zákazníkov a v čom je unikátny.

Dôležité je zamyslieť sa aj nad finančnou stránkou produktu. Teda či by ho mohli žiaci vyrábať sami, alebo je na to potrebná pomoc inej firmy, ktorá má dostupnú technológiu? Je potrebná na začatie predaja veľká vstupná investícia, alebo sú tieto náklady nízke. Za akú cenu by ste mohli produkt predávať? 

 

Časový harmonogram súťaže

15. február - 16. apríl 2021| Príprava a vypracovanie projektu

do 16. apríla 2021 | Zaslanie záväznej prihlášky do súťaže, vrátane videovizitky

5. máj 2021 | Zverejnenie finalistov súťaže

druhá polovica mája 2021 | Zaslanie prezentácie finalistov

druhá polovica mája 2021 | Finále súťaže - Banská Bystrica

 

Súťaž má 2 kolá: 

1. dištančné - zaslané prihlášky vrátane videovizitky posúdi odborná porota a vyberie maximálne 12 finalistov

2. prezenčné - finále súťaže za účasti 12 vybraných súťažných tímov a ich ústna obhajoba projektu

 

Vo finálovom kole odborná porota vyberie maximálne troch víťazov (1., 2. a 3. miesto), ktorí získajú vecné ceny.

Víťazi súťaže Môj projekt (spolu maximálne 6 žiakov) automaticky postupujú aj na študentskú konferenciu Mladý líder.