Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učebné osnovy

Voliteľný predmet zručnosti pre úspech, rozvíja u žiakov základné zručnosti pre lepšiu zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti. Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti a schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný podnikateľský nápad. Taktiež zlepšujú schopnosť pracovať samostatne aj ako aj v kolektíve. Osvoja si praktické zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie a sebaprezentácie.  

Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti zvyšovania zručností pre zamestnateľnosť a rozvoj podnikavosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a neustále meniace sa podmienky a požiadavky trhu práce.

Výučba bude realizovaná s podporou interaktívneho vzdelávacieho portálu, ktorý je prispôsobený potrebám žiakov na úrovni úrovni ISCED 3. Osvojenie vedomostí a získanie spôsobilostí bude prebiehať formou online aplikácií, konkrétnych úloh z reálneho života, hier, cvičení, pracovných listov a aktivít. S podporou on-line vzdelávania bude mať žiak možnosť komunikovať na konkrétne témy s tútorom/učiteľom.

Učebné osnovy na stiahnutie