Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné informácie

Vzdelávanie je schválené ako inovačné pod evidenčným číslom 23/2022 – IV.

Názov programu vzdelávania: Zručnosti pre úspech

Cieľovou skupinou inovačného vzdelávania Zručnosti pre úspech je učiteľ v podkategórii podľa § 20 zákona 138/2019 Z. z.:

 • učiteľ strednej školy.

Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a), zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozšíriť, prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa v oblasti rozvoja podnikavosti a iniciatívnosti a oblastí podnikania a ekonómie a ich implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hlavné ciele vzdelávania:

 • Získať vedomosti potrebné pre rozvoj kľúčových zručností potrebných pre 21. storočie, predovšetkým o rozvoji podnikavosti a iniciatívnosti.
 • Získať poznatky, didaktické nástroje a praktické príklady vzdelávania žiakov potrebné pre zvyšovanie zručností pre lepšiu zamestnateľnosť, rozvoj samostatnej a tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.
 • Zvýšiť odbornú spôsobilosť v oblasti ekonómie, komunikačných zručností, prezentácie a sebaprezentácie.

Špecifické ciele:

 • Aplikovať z vlastného zážitkového učenia sa získané poznatky a zručnosti pre rozvoj podnikavosti a iniciatívnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Prezentovať metódy a nástroje, akými možno dospieť k novým nápadom a priviesť ich k realizácii.
 • Osvojiť si relevantné odborné informácie a poznatky o základoch ekonómie, fungovaní hospodárstva a podnikaní.
 • Rozvíjať kreativitu, inovácie, motiváciu a mäkké zručnosti.
 • Uplatniť základnú pedagogickú diagnostiku účinnosti zvolených inovatívnych postupov.
 • Aplikovať analytické a syntetické myslenie v súvislosti s tvorbou projektov a ich proaktívnym riadením.

Program Zručnosti pre úspech (ZPU) je vzdelávací program určený pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov. Vzdelávanie učiteľov je postavené tak, aby ste nadobudli  informácie, poznatky, didaktické nástroje a praktické príklady vzdelávania žiakov pre zvyšovanie zručností pre lepšiu zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. 

Učiteľ môže program Zručnosti pre úspech v škole realizovať, ak:

 • absolvoval vzdelávanie. Učiteľ môže začať program vyučovať už po absolvovaní modulu č. 2  (Úvodný metodický tréning);
 • vyplnil okrem prihlášky na vzdelávanie aj prihlášku učiteľa a školy do programu, ktorá ho oprávňuje využívať vzdelávacie materiály a realizovať na škole program so žiakmi.

PRIHLÁŠKA DO PROGRAMU  PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE

 

Vzdelávanie učiteľov

Program Zručnosti pre úspech môže na škole realizovať iba pedagógktorý v minulých šk. rokoch absolvoval  vzdelávanie v programe Zručnosti pre úspech. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku zapojený do vzdelávania, a to už po absolvovaní úvodného metodického tréningu (modul 2).

Celý proces vzdelávania nových pedagógov v programe ZPU je rozvrhnutý na obdobie maximálne 12 mesiacov a prebieha kombinovanou dištančnou aj prezenčnou formou, v rozsahu 60 hodín.

Po úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagógovi alebo odbornému zamestnancovi certifikát.

 

Pre koho je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických:

 • učiteľ strednej školy.
Poplatky za vzdelávanie

Pre školský rok 2023/2024 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

 • 90,- € za osobu*, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2023 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 110,- € za osobu* pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2023 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 160,- € za osobu* pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. júna 2023 a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov výlučne v rámci konania Úvodného metodického tréningu; drobné občerstvenie a prípadné metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné náklady a iné tu nešpecifikované náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 600,- €Viac info v pravidlách.

 

Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie a podnikania pre stredné školy

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je získať a osvojiť si základy ekonómie, manažmentu, podnikania a finančnej gramotnosti ako teoretického základu pre ďalší vzdelávací obsah programu. Vďaka modernému portálu si účastníci osvoja aj e-learningové techniky vzdelávania a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý Vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia modulu 1 sú overované sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia otvorených otázok a úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v module 1 a správne zodpovedali na všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách, budú môcť absolvovať záverečný test, ktorý im zadá tútor.

Podmienkou pre ukončenie modulu 1 je úspešné absolvovanie záverečného testu (min. 75%). Frekventant môže v prípade neúspechu opakovať záverečný test maximálne dvakrát.

 

Modul 2: Úvodný metodický tréning k programu Zručnosti pre úspech

Forma vzdelávania: prezenčná

Cieľom modulu je poskytnúť frekventantom informácie cieľoch vzdelávacieho programu, spôsoboch výučby, príležitostiach a harmonograme. Cieľom je aj osvojiť si metodiku výučbu programu a aplikácia vybraných metód vo výchovno-vzdelávacom procese.

Frekventanti prostredníctvom zážitkového vzdelávania spoznajú inovatívne a motivačné vyučovacie metódy, ktorých cieľom je zvýšiť praktické zručnosti, podnikavosť, vybrané „mäkké“ zručnosti a tímovú a samostatnú prácu žiakov. Frekventanti si osvoja využívanie a prácu s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie (internetový portál JA Slovensko), sociálne siete, videokonferencie a pod.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100% osobnou účasťou.

Spôsob hodnotenia:

Výstupom modulu 2 je prezentácia zadanej témy, pri ktorej sa očakáva aplikácia nadobudnutých znalostí počas úvodného metodického tréningu.

 

Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní

Forma vzdelávania: prezenčná

Cieľom modulu je nadobudnúť praktické a aktuálne informácie z ekonomickej a podnikateľskej oblasti, ktoré budú môcť frekventanti aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100% osobnou účasťou.

 

Modul 4: Tvorba projektu

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, vytvoriť a prezentovať projektový nápad, ktorý frekventant spracuje v stanovenom rozsahu. Požiadavka na splnenie modulu je schopnosť aplikovať poznatky, ktoré frekventant nadobudol počas vzdelávania v programe a ich aplikácii vo výchovno-vzdelávacom procese.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia modulu 4 sa budú overovať vypracovaním projektu.

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 2. úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. úspešná záverečná prezentácia,
 4. úspešný pohovor.

Vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania.

 

Harmonogram vzdelávania v školskom roku 2024-2025

Vzdelávanie učiteľov programu Zručnosti pre úspech  v školskom roku 2024/2025 je rozpracované na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín.  
 

Časový harmonogram - prehľad

Modul 1

 • Práca s online-učebnicou: začína augustom 2024 a končí v decembri 2024

Modul 2: 

 • Úvodný metodický tréning k programu Zručnosti pre úspech (prezenčná)  september 2024 (Belušské Slatiny)

Modul 3:

 • Vzdelávací seminár - prezenčne - apríl  2025 - dátum a čas upresníme

Modul 4:

 • Tvorba projektu (dištančná) apríl - máj 2025 - Tvorba Business Model Canvas.