Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zručnosti pre úspech

Vzdelávanie učiteľov

Program Zručnosti pre úspech (ZPU) je vzdelávací program určený pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov. Vzdelávanie učiteľov je postavené tak, aby ste nadobudli  informácie, poznatky, didaktické nástroje a praktické príklady vzdelávania žiakov pre zvyšovanie zručností pre lepšiu zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.

Celý proces vzdelávania nových pedagógov v programe ZPU je rozvrhnutý na obdobie 12 mesiacov a prebieha kombinovanou dištančnou aj prezenčnou formou, v rozsahu 60 hodín.

Po úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagógovi alebo odbornému zamestnancovi certifikát.

 

Poplatok za vzdelávanie

Pre školský rok 2020/2021 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

 

  • 60,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 31. mája 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 80,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. júna do 30. júna 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 100,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júla a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

 

Rozhodujúci je dátum odoslania prihlášky. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.

Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov v rámci konania Úvodného metodického tréningu, drobné občerstvenie a metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné a iné ako vyššie uvedené náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

Ak sa učiteľ zapojí len do vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške. Tento poplatok je stanovený na 350,- € za 1 osobu.

Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku za program a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je aj realizované vzdelávanie samotného učiteľa. Prihlášku učiteľa a školy do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške.

 

Dôležité informácie

Pravidlá a podmienky platné od 1. januára 2020

Storno poplatky

 

Modul 1: Základy ekonómie

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je získať a osvojiť si základy ekonómie, manažmentu, podnikania a finančnej gramotnosti ako teoretického základu pre ďalší vzdelávací obsah programu. Vďaka modernému portálu si účastníci osvoja aj e-learningové techniky vzdelávania a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý Vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia modulu 1 sú overované sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia otvorených otázok a úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v module 1 a správne zodpovedali na všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách, budú môcť absolvovať záverečný test, ktorý im zadá tútor.

Podmienkou pre ukončenie modulu 1 je úspešné absolvovanie záverečného testu (min. 75%). Frekventant môže v prípade neúspechu opakovať záverečný test maximálne dvakrát.

 

Modul 2: Úvodný metodický tréning k programu Zručnosti pre úspech

Forma vzdelávania: prezenčná

Cieľom modulu je poskytnúť frekventantom informácie cieľoch vzdelávacieho programu, spôsoboch výučby, príležitostiach a harmonograme. Cieľom je aj osvojiť si metodiku výučbu programu a aplikácia vybraných metód vo výchovno-vzdelávacom procese.

Frekventanti prostredníctvom zážitkového vzdelávania spoznajú inovatívne a motivačné vyučovacie metódy, ktorých cieľom je zvýšiť praktické zručnosti, podnikavosť, vybrané „mäkké“ zručnosti a tímovú a samostatnú prácu žiakov. Frekventanti si osvoja využívanie a prácu s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie (internetový portál JA Slovensko), sociálne siete, videokonferencie a pod.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

Spôsob hodnotenia:

Výstupom modulu 2 je prezentácia zadanej témy, pri ktorej sa očakáva aplikácia nadobudnutých znalostí počas úvodného metodického tréningu.

 

Modul 3: Vzdelávací seminár

Forma vzdelávania: prezenčná

Cieľom modulu je nadobudnúť praktické a aktuálne informácie z ekonomickej a podnikateľskej oblasti, ktoré budú môcť frekventanti aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávanie v tomto module prebieha prezenčnou formou s nutnou 100 % - nou osobnou účasťou.

 

Modul 4: Tvorba projektu

Forma vzdelávania: dištančná

Cieľom modulu je aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, vytvoriť a prezentovať projektový nápad, ktorý frekventant spracuje v stanovenom rozsahu. Požiadavka na splnenie modulu je schopnosť aplikovať poznatky, ktoré frekventant nadobudol počas vzdelávania v programe a ich aplikácii vo výchovno-vzdelávacom procese.

Spôsob hodnotenia:

Vedomosti zo štúdia modulu 4 sa budú overovať vypracovaním projektu.

 

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu: 

Úspešné absolvovanie všetkých modulov. 

 

Harmonogram vzdelávania v školskom roku 2020-2021

Vzdelávanie učiteľov programu Zručnosti pre úspech  v školskom roku 2020/2021 je rozpracované na obdobie 12 mesiacov
(júl 2020 – jún 2021) s časovou dotáciou 60 hodín.  

Na základe protokolu o úspešnom absolvovaní vzdelávania poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi
alebo odbornému zamestnancovi certifikát.  

Časový harmonogram - prehľad

Modul 1: Základy ekonómie (dištančná)

  • do 10. decembra 2020. Platí pre učiteľov zaradených na úvodný metodický tréning v auguste 2020.

Modul 2: Úvodný metodický tréning k programu Zručnosti pre úspech (prezenčná)

  • 19. - 21. august 2020 (streda - piatok)

Modul 3: Vzdelávací seminár (prezenčná)

  • február/marec

Modul 4: Tvorba projektu (dištančná)

  • apríl - máj