Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zručnosti pre úspech

Prihláška do programu

TIP pre vyplnenie prihlášky: V prípade, že sa z jednej školy do programu hlási viac vyškolených učiteľov, odporúčame, aby učitelia vypĺňali prihlášku z jedného počítača postupne za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa si systém pamätá vyplnené údaje, ktoré zostanú zobrazené na obrazovke PC (napr. o škole). Stačí, keď ďalší učiteľ zmení (prepíše) údaje o sebe a prihlášku odošle.

Pokiaľ máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte programového manažéra Petra Uhrina - uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška školy a učiteľa do programu Zručnosti pre úspech 

školský rok 2020/2021

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola). Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností umožní pedagogickému zamestnancovi a študentom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Poplatok za program

Program Viac ako peniaze je spoplatnený sumou 40,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet zapojených tried a učiteľov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Zľavy:

  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov Junior Achievement v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 80,- €. Za zapojenie sa do štvrtého a prípadne aj piateho ďalšieho vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 40,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do minimálne šiestich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(uveďte celý názov školy, nie skratku)

  

(napr. Stredná odborná škola polytechnická)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón:    
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.

Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún. 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod.

Názov zariadenia:               

Ulica a číslo:                    
Mesto:                                                      PSČ:      
IČO:                                                           DIČ:          
Email:                               
 Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 

Škola môže pri zapojení sa do viacerých programov JA Slovensko v šk. roku 2020/2021 získať zľavu z poplatku za program (viac o zľave tu). Vyznačte preto prosím, do akých programov ešte sa plánuje vaša škola prihlásiť a budú realizované v nasledujúcom školskom roku.

Prihlášku do niektorého z týchto programov odporúčame, kvôli uplatneniu zľavy, vyplniť najneskôr do 10 dní od odoslania tejto prihlášky.

Viac ako peniaze
 
UČITEĽ PROGRAMU
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón (mobil): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:
 
Učiteľ je vyškolený.
Učiteľ NIE JE vyškolený.

Nevyškolený učiteľ - je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 

Vyškolený učiteľ:

Vyplňte, prosím, rok kedy ste absolvovali pilotný program.

 

 

 

Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

 
 
 
 

Uveďte predpokladaný počet žiakov, ktorých do programu plánujete zapojiť a ich ročník:

 v ročníku/ročníkoch  .

 

Pred odoslaním, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom počas doby realizácie programu.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 22.10.2020  11:00
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke https://www.zpu.jaslovensko.sk/
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.